ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ A.Ş.

Politikalarımız

Kalite Politikası

Türkiye’nin lider enerji şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda; üretim, optimizasyon ve ticaret değer zinciri boyunca Toplam Kalite Yönetimi'ni başarı ile uygulamak için;

 • Sürekli öğrenme kültürü içerisinde santrallerimizin emreamadelik ve performanslarını arttırmayı,
 • Operasyonel mükemmelliğe ve know-how (bilgi) üretimine odaklanarak süreç, ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Yasal mevzuatları ve uygulanabilir şartları göz önünde bulundurarak, sektördeki yenilikleri takip etmeyi ve sektöre yön vermeyi,
 • Eğitim, gelişim ve etkili iletişim uygulamalarıyla, tüm Enerjisa Üretim çalışanları arasında mükemmelliği, katılımcılığı, paylaşımcılığı ve yaratıcılığı teşvik ederek kalite kültürünü güçlendirmeyi,
 • İş ortaklarımız, hissedarlarımız ve toplum ile güvene dayalı sürdürülebilir ilişkiler kurmayı, hedefleriz.

Revizyon Tarihi: 27.06.2018

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre konularında gösterdiği hassasiyetle, sektörün ve dünyanın öncü enerji şirketlerinden olmayı hedefleyen ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ A.Ş. olarak; üretim ve ticaret faaliyetlerimizde;

 • İş Sağlığı Güvenliğini işimizin doğal bir parçası olarak benimseriz.
 • İş Sağlığı Güvenliği kültürümüzü ve Çevre bilincimizi geliştirmeyi ve sürdürmeyi hedefleriz.
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, Enerjisa Üretim bağlamına uygun, sürdürülebilir kalkınma ve kirliliğin önlenmesi ilkelerini benimseriz.
 • İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre ile ilgili uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
 • Her türlü iş kazasının ve meslek hastalığının önlenebilir olduğuna inanarak; çalışanların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri önceden tespit eder ve gerekli tedbirleri alırız.
 • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini periyodik olarak denetleyip kontrol altında tutarız.
 • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları mümkün olduğu kadar kaynağında azaltarak; atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlarız.
 • Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları da dikkate alarak, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturur, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirir ve bu alandaki performansımız ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştiririz.
 • Yönetiminin desteği ile İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına, organizasyonumuzun her kademesinden çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın işbirliği ile katılımını sağlarız.

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevreden taviz vermeyiz.

Revizyon Tarihi: 25.05.2018

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Politikası

Enerjisa Üretim olarak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin ISO 27001 standardı gerekliliklerine göre kurulmasını ve sürdürülmesini hedeflemekteyiz. Sistemin temel amacı; regülasyon gereği korunması gereken, günlük operasyonların ve stratejik rekabet avantajının sürekliliğini garanti altına alan bilgilerin gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliğini sağlamaktır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve işletilmesi için Enerjisa Üretim:

 • Kapsamda yer alan süreçler üzerinde tanımlı riskleri azaltmak veya bertaraf etmek için etkin ve yeterli bilgi güvenliği risk yönetimi yaklaşımını oluşturur, bilgi güvenliği risklerini kabul edilebilir seviyeye indirebilmek için gerekli kaynakları ayırır.
 • Çalışanların, üçüncü taraf ve paydaşlarının Bilgi Güvenliği’ne yönelik rol ve sorumlulukları hakkında farkındalığını arttırmak üzere düzenli eğitim ve öğretim aktiviteleri düzenler.
 • Kritik süreçlerin sürekliliğini sağlamak üzere uygun iş sürekliliği planlarını ve sistemlerini geliştirir ve sürdürür.
 • Bilgi Güvenliği ihlallerini yönetmek ve tekrarlamasını önlemek için uygun önlemleri alır.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm uygulanabilir yasa, enerji piyasası regülasyonları, sözleşmeye dayalı yükümlülükler, endüstri standartları ve diğer ilgili iç ve dış gerekliliklere uyar, sürekli bu yönde iyileştirmelerde bulunur.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini, güvenlik kontrol hedefleri belirleyerek, düzenli denetimler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirir.
 • Tüm çalışanların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politikalarına, prosedür ve kontrollerine uymalarını garanti altına alır.

Enerji Politikamız 

Sektörün öncü enerji şirketlerinden olmayı hedefleyen Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. olarak,

 • Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci ile enerji üretim, optimizasyon ve ticaret değer zinciri boyunca Enerji ve doğal kaynaklarımızı yaşama saygı duyarak verimli kullanmayı,
 • Enerji performansı ile ilgili yaptığımız çalışmaları sürekli iyileştirmeyi, çevreyle barışık, toplumsal gelişimi destekleyen uygulamalarımız ile çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı,
 • Hedeflenen enerji performansına (kullanım ve tüketimde verimlilik) ulaşmak için gerekli insan, mali ve diğer kaynakları temin etmeyi ve en optimum şekilde kullanmayı,
 • Sektördeki yenilikleri takip ederek ve sektöre yön vererek, enerji mevzuatlarına, standartlara ve diğer şartlara uymayı,
 • Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarımıza entegre ederek, belirli periyotlarda hedeflerimiz ve amaçlarımız çerçevesinde gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizde enerjiyi verimli ürün ve süreçlerle destekleyerek, yaptığımız iyileştirmelerle enerji performansımızı sürekli geliştirmeyi,
 • Enerji Yönetim Sistemi Politikasını tüm paydaş ve ilgili tüm kurum/kuruluş/kişiler ile paylaşmayı,

Kabul ve taahhüt ederiz.

Revizyon Tarihi: 07.11.2018

Enerjisa Üretim İş Etiği Kuralları

Enerjisa Üretim’de saygınlığın, güvenilirliğin ve her adımda sorumlu davranmanın gerekliliklerini yerine getirdiğimiz bir kültüre sahibiz. Paylaşmaktan gurur duyduğumuz ortak değerlerimiz ve bu değerlerin bizlere sunduğu ortak kazanımların ışığında faaliyet gosterdigimiz alanlarda fark yaratıyoruz.

Enerjisa Üretim’in bu kültürüne uygun davranmak; müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve toplum nezdinde, güçlü Enerjisa Üretim itibarını korumak adına hepimizin ortak sorumluluğu. Enerjisa Üretim İş Etiği kuralları Enerjisa Üretim’in bu kültürünü sürdürülebilir kılmanın bir pusulası. 

Enerjisa Üretim olarak hepimizi ortak paydada buluşturan köklü kültürümüzün üzerine inşa edilen bu kuralların tüm faaliyetlerimizde gözetilip uygulanacağını taahhüt ediyoruz.

İş etiği kurallarımıza erişmek için lütfen tıklayınız.

Kişisel Veri Korunması ve İşlenmesi Politikası

Enerjisa Üretim, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuata uyum açısından da gerekli her türlü faaliyetin yürütülmesine ilişkin sistemleri kurmaktadır. 

Şirket KVK Politikası ile Şirket tarafından kişisel verilerin korunmasında ve işlenmesinde benimsenen ilkeler düzenlenmektedir.

Şirket’in, kişisel verilerin korunmasına verdiği önem doğrultusunda, Şirket KVK Politikası ile Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumuna ilişkin temel prensipler belirlenmektedir.

Şirket KVK Politikası düzenlemelerinin uygulanması ile Şirket’in benimsediği veri güvenliği ilkeleri sürdürülebilir kılınmış olacaktır. 

Kişisel Veri Korunması ve İşlenmesi Politikası’na erişmek için lütfen tıklayınız.

Çalışanların Kişisel Verilerinin Korunması Politikası

 Enerjisa Üretim, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuata uyum açısından da gerekli her türlü faaliyetin yürütülmesine ilişkin sistemleri kurmaktadır.

 

Çalışan KVK Politikası ile Şirket tarafından, Şirket çalışanlarının kişisel verilerinin korunmasında ve işlenmesinde benimsenen ilkeler düzenlenmektedir. 

 Şirket’in, kişisel verilerin korunmasına verdiği önem doğrultusunda, Çalışan KVK Politikası ile Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumuna ilişkin temel prensipler belirlenmekte ve bu kapsamda Şirketin yerine getirmesi gerekenler ortaya konulmaktadır. 

Çalışanların Kişisel Verilerinin Korunması Politikası’na erişmek için lütfen tıklayınız.

 

 

 

İletişim

ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ A.Ş.
Sabancı Center Kule 2
4. Levent TÜRKİYE
Telefon
0 212 385 85 80
Fax
0 212 385 88 55
Mersis No
0335046344000001