Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre, Enerji ve Varlık yönetimi konularında gösterdiği hassasiyetle, sektörün ve dünyanın öncü enerji şirketlerinden olmayı hedefleyen Enerjisa Üretim; üretim ve ticaret faaliyetlerimizde;

İş sağlığı güvenliğini işimizin doğal bir parçası olarak benimser; varlıklarımızı, enerjiyi ve doğal kaynaklarımızı yaşama saygı duyarak verimli kullanırız.

Hedeflenen enerji performansına (kullanım ve tüketimde verimlilik) ulaşmak için gerekli insan, mali ve diğer kaynakları temin etmeyi ve bunları en iyi şekilde kullanmayı sağlarız.

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, Enerjisa Üretim bağlamına uygun şekilde sürdürülebilir kalkınma, çevre kirliliğinin önlenmesi ilkelerini benimseriz.

Mevzuat ve uygunluk yükümlülüklerini göz önünde bulundurarak; enerji verimliliği, iş sağlığı güvenliği, çevre ve varlık yönetimi konularında yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Her türlü iş kazasının ve meslek hastalığının önlenebilir olduğuna inanarak; çalışanların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri önceden tespit eder ve riskleri kabul edilebilir seviyeye getirmek için gerekli tedbirleri alırız.

Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini periyodik olarak denetleyip kontrol altında tutarız.

Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları mümkün olduğu kadar kaynağında azaltarak; atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlarız.

Tüm faaliyetlerimizde enerjiyi verimli ürün, hizmet, süreçlerle ve enerji performansını dikkate alan tasarımlarla destekleyerek, yaptığımız iyileştirmelerle enerji performansımızı sürekli geliştirmeyi hedefleriz.

Faaliyetlerimizden elde edeceğimiz değeri, tüm yaşam döngüsünü gözeterek maksimize etmek ve paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmak için stratejiler geliştiririz.

Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları da dikkate alarak ölçülebilir hedefler oluşturur, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirir ve performansımızın arttırılması için yönetim sistemlerimizi, risk ve fırsatlarımızı dikkate alarak sürekli iyileştiririz.

Yönetiminin desteği ile enerji verimliliği, iş sağlığı güvenliği, çevre ve varlık yönetimi uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına, organizasyonumuzun her kademesinden çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş birliği ile katılımını sağlarız.