Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.


Aşağıda açıklanan kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir şekilde işlenebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, güncellenebilir ve 3. kişilere aktarılabilir.


Bu anlamda verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, sınıflandırılması, güncellenmesi, saklanması, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına gelmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ


Şirket ofislerimizde, santral binalarımızda ve yerleşkelerinde giriş-çıkış kapıları, bina dış cepheleri, servis hareket noktaları, GES bölgesi giriş – çıkış kapıları, sınır çevre hatları, çalışma alanları, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi, kat koridorları, asansörler, hizmet alanları gibi ortak kullanım alanlarında, santrallerimizde baraj gövdesi, regülatör, kuyruk suyu, taşkın savak, denge bacası, tel fens bölgelerinde bulunan güvenlik kameraları, havuz araçlarında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Kişisel verileriniz; aşağıda açıklanan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi çerçevesinde otomatik yolla KVKK’ya uygun şekilde toplanmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ


Şirket tarafından aşağıda gösterilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilecektir:


Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;


  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla görsel kayıt verileri,
  • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla görsel kayıt verileri,
  • İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla görsel kayıt verileri,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla görsel kayıt verileri,
  • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla görsel kayıt verileri,
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi amacıyla görsel kayıt verileri,
  • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla görsel kayıt verileri işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR İLE AKTARIM AMAÇLARI


Toplanan kişisel verileriniz yukarıdaki Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde ve mevzuatın gerektirdiği işleme şartlarına uygun olarak, Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak hizmet alınan iş ortaklarımız, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Veri sahiplerinin Kanun uyarınca hakları aşağıdaki gibidir:


*Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,


*Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


*Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


*Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


*Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilerek kişinin aleyhine bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,


*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde giderim talep etme.


Bu haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.enerjisauretim.com.tr adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla fiziki ortamda posta veya noter kanalıyla “Barbaros Mh. Çiğdem Sk. Ağaoğlu My Office Apt No: 1/16 Ataşehir / İstanbul” adresine veya Şirketimizin [email protected] adresine e-posta kanalıyla iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


Bu metinde yer alan konularda daha detaylı bilgi, www.enerjisauretim.com.tr adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikasında yer almaktadır.