Enerjisa Üretim olarak bilgi güvenliğini önemsiyor, şirketimizle paylaşılan verilerin güvenli şekilde muhafazası, hukuka uygun olarak işlenmesi ve erişilmesini sağlamak için gerekli tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.

Bu sorumlulukla kişisel verilerinizi şirketimiz tarafından aşağıda belirtilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlediğimizi paylaşmak isteriz.

Aşağıda detayları bulunan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.enerjisauretim.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu 'nu kullanarak iletebilirsiniz.

Şirketimiz, niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ve aşağıdaki şartlar dâhilinde sonuçlandırır.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Enerjisa Üretim Santralleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda görebilirsiniz.

I. Kişisel Verilerinizin Toplanması Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanır. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilir ve aktarılabilir.

II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilir:

Şirket'in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
Şirket’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
Şirket’in ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;


III. Veri Saklama ve Veri Güvenliği

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulur. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

IV. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

A��ık izniniz bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacağı gibi, yasal zorunluluklar ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Kişisel verilerin Hacı Ömer Sabancı Holding şirketleri, Enerjisa grup şirketleri ve faaliyetlerimizi yürütmek, hizmet kalitemizi artırmak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız 3. kişilerle paylaşılabilmesi ve işlenebilmesi için Sözleşme/izin formu üzerindeki yazılı izniniz gerekir.

V. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.enerjisauretim.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

VI. Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilir. Değişiklik söz konusu olduğunda bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

VII. Çerez (Cookie) Kullanımı 

Çerezler, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezeler aracılığıyla sizi tanır.

Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılara kolaylık sağlamaktır. Çerezler aynı zamanda gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca çerezler, kişilerin sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanılabilir. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. Enerjisa kendi web sitelerinde “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” kullanmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının Enerjisa internet sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Kalıcı çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurun.

Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgi için www.allaboutcookies.org adresinden bilgi alabilirsiniz.

Kişisel Veri Korunması ve İşlenmesi Politikası

Enerjisa Üretim, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuata uyum açısından da gerekli her türlü faaliyetin yürütülmesine ilişkin sistemleri kurmaktadır.

Şirket KVK Politikası ile Şirket tarafından kişisel verilerin korunmasında ve işlenmesinde benimsenen ilkeler düzenlenmektedir

Şirket’in, kişisel verilerin korunmasına verdiği önem doğrultusunda, Şirket KVK Politikası ile Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumuna ilişkin temel prensipler belirlenmektedir.

Şirket KVK Politikası düzenlemelerinin uygulanması ile Şirket’in benimsediği veri güvenliği ilkeleri sürdürülebilir kılınmış olacaktır. 

Kişisel Veri Korunması ve İşlenmesi Politikası’na erişmek için lütfen tıklayınız.